Plyn z Alžírska a jedinečné investiční příležitostiJust In Time aneb Právě včas a na správném místě v Africe

Text Andrea Heverlová Foto Shutterstock Publikováno
thumbnail Alžírsko

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela jednal v listopadu během své pracovní návštěvy Alžírska o dodávkách plynu do ČR. Zatím se jedná o předběžné návrhy smluv, které se upřesňují co do objemu, termínů dodávek a cen. Teritoriálně blízké Alžírsko by se do budoucna mohlo podílet až na čtvrtině energetického mixu naší země. Jedná se o plynu, který by byl veden potrubní cestou přes Tunisko a Itálii. Nejdříve ale půjde o testovací dodávky zkapalněného zemního plynu do LNG terminálu v nizozemském přístavu Eemshavenu, kde si ČR pronajímá kapacitu. Už nyní hraje Alžírsko významnou roli v dodávkách do Evropy, přičemž zároveň disponuje rozsáhlým surovinovým bohatstvím.

Půda pro spolupráci připravena, nyní nastoupí firmy

Alžírská strana potvrdila svoji připravenost dodávat plyn bez indikace časového omezení, a to jak potrubní cestou, tak i ve formě zkapalněného plynu (LNG). Další kroky budou především na úrovni podnikatelských subjektů ve formě sjednávané specifikace možných dodávek a obchodních podmínek. Zájem alžírské strany je zejména o oblast průzkumu a těžby ropy či plynu, výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů a inteligentních technologií, především smart meteringu. Velký potenciál má Alžírsko pro české výrobce dobývací techniky, kteří mohou nabídnout řešení pro modernizaci alžírského těžebního sektoru a pro požadované zvýšení domácí produkce.

V průběhu pracovní návštěvy ministra Síkely v Alžírsku ve dnech 21. a 22. listopadu byly vedle petrochemického průmyslu a těžby zmiňovány příležitosti v oblasti infrastruktury, mechanizace, automobilového, zpracovatelského a potravinářského průmyslu či sklářství, ale také v nových technologiích, inovacích, vědě a výzkumu, start-upech a službách. Výměna zkušeností a sdílení českého know-how v oblasti znalostní ekonomiky, transformace a digitalizace i spolupráce vědeckých a výzkumných center a při podpoře start-upů byla témata jednání s ministrem pro znalostní ekonomiku, start-upy a mikropodniky Oualidem.

Potvrdilo se dobré načasování a zacílení

Návštěva měla mnoho pozitivních aspektů a jedním z nich bylo velmi dobré načasování. Alžírsko totiž letos v červenci přijalo nový investiční zákon, který by měl zlepšit podnikatelské prostředí a usnadnit investice, a to všechny, jak národní, tak i přímé zahraniční. Cílem je stanovení pravidel upravujících investice, definování práv a povinností investorů a definování pobídkových programů použitelné pro všechny druhy investic. Jedná se o první pozitivní krok na cestě k vytvoření příznivých podmínek pro investory, čemuž tato dlouho odkládaná legislativní úprava investičního zákona a komplikovaný zápis v obchodním rejstříku bránily. Čas ukáže na konkrétních příkladech prvních investic, zda efektivita nového investičního rámce a aplikace vyhlášek jdou správným směrem. S těmito změnami se alžírské straně nabízí rovněž příležitost projednat s ČR novou investiční dohodu modernizovaného typu a dohodu o zamezení dvojího zdanění.

Alžírsko by se mohlo podílet až na čtvrtině energetického mixu ČR.

Stěžejním cílem návštěvy bylo posílení bilaterálních obchodně-ekonomických vztahů České republiky s Alžírskem, navázání konkrétních partnerství v oblasti energetiky, využívání nerostných surovin a podpora vzájemného obchodu. Dalším záměrem byla také propagace české zkušenosti z technických oborů a technologických řešení, zvláště v oblasti těžby nerostných surovin. K rozpracování těchto cílů proběhla jednání s představiteli alžírské vlády včetně jejího předsedy a uzavření prohlášení o společném záměru posílit spolupráci v oblasti energetiky a těžby nerostných surovin 21. listopadu mezi ministrem Síkelou a ministrem energetiky a dolů Arkabem.

Během návštěvy byla realizována výjimečně vstřícná setkání, a to s předsedou vlády (za přítomnosti ministra průmyslu) a čtyřmi resortními protějšky – konkrétně ministrem energetiky a dolů, ministrem obchodu, ministrem průmyslu a ministrem pro znalostní ekonomiku, start-upy a mikropodniky.

S předsedou alžírské vlády Aymenem Benabderrahmanem proběhlo jednání k posílení vzájemných obchodních a energetických vztahů, kdy alžírská strana potvrdila zájem na výrazném povýšení jejich kvality. S ministrem průmyslu Zeghdarem bylo zahájeno podnikatelské fórum za účasti více než stovky zástupců českých i alžírských firem a během jednání se ministři dohodli na posílení bilaterální spolupráce v řadě perspektivních odvětví, která budou dále konkretizována.

Alžírsko je náš tradiční obchodní partner

Ve velmi rychle se měnícím globálním hospodářském prostředí považuje Česká republika za klíčové posilovat právě vztahy se zeměmi, které jsou nám blízké, a Alžírsko mezi ně patří. Bývalé Československo s ním udržovalo nadstandardní vztahy, a to nejen v oblasti průmyslu. Alžírsko aktuálně vnímáme jako jednu z hospodářsky a průmyslově nejvyspělejších zemí v severní Africe, která je právem považována za našeho tradičního obchodního partnera. Obě země spojuje dlouholetá tradice politických a obchodních vztahů, na nichž můžeme úspěšně stavět naše partnerství do budoucna.


Nový investiční zákon

Snaží se zjednodušit postupy a obsahuje některé nové prvky, které umožňují investorům ušetřit čas při komunikaci se správními orgány (např. zřízení jednotného kontaktního místa). Pokud investiční projekt může využít některý z pobídkových režimů definovaných zákonem, jsou nabízeny výhody ve formě daňových, parafiskálních a celních pobídek. Zisky mohou být převedeny do země původu ve formě dividend. Kvalifikační kritéria pro investice (zejména do výroby s vyloučením přeprodejů dovezeného zboží), které mají nárok na tyto výhody, jsou podrobně popsána v prováděcích vyhláškách a postupech zákona.

Zákon si klade za cíl nově definovat a vyjasnit právní a institucionální rámec procesu investování v Alžírsku a zároveň zakotvit zásady svobody investování, transparentnosti a rovnosti v zacházení s investicemi. Došlo k vytvoření řady institucí: Vysoké národní komise pro odvolání pod Úřadem prezidenta republiky, Národní rady pro investice a Alžírské agentury pro podporu investic, bude zřízeno jednotné kontaktní místo pro velké projekty a zahraniční investice.

Zákon popisuje tři režimy, a to:

1 sektorový – pobídkový pro prioritní odvětví (pro oblast dolů, zemědělství, akvakulturu a rybolov, průmysl, potravinářský průmysl, farmaceutický a petrochemický průmysl, ve službách a cestovním ruchu, nových a obnovitelných energiích, znalostní ekonomice a ICT);

2 režim oblastí se zvláštním zájmem státu (v lokalitách náhorních plošin (Haux Plateaux), jižních regionech (Sud a Grand Sud), dále lokalitách, jejichž rozvoj potřebuje zvláštní podporu státu, a lokalitách s potenciálem rozvoje přírodních zdrojů);

3 režim strategických a/nebo strukturálních investic. Pro tento režim jsou způsobilé investice s vysokým potenciálem pro rozvoj a pracovní místa, které umožní zvýšit atraktivitu území a zvýší hospodářskou aktivitu směrem k udržitelnému rozvoji.

Výhody společné pro všechny tři pobídkové režimy na průměrnou dobu pěti let: ve fázi realizace (implementace) projektu bude osvobození od cla pro dovážené zboží, osvobození od DPH pro dovážené zboží a služby nebo zboží a služby získané lokálně vstupující přímo do realizace investice a osvobození od určitých daní a poplatků.


Text: Andrea Heverlová

Foto: Shutterstock

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 6 / 2022 na straně 50-53.

Štítky Alžírsko, Energetika, MPO

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.