Inovace, udržitelnost, úspory, ochrana klimatu aneb S cirkulární ekonomikou dále dojdeme

Text Pavlína Kulhánková Foto Shutterstock Publikováno

Současným významným globálním tématem je ochrana klimatu a udržitelnost dalšího rozvoje společnosti včetně podnikání. Jedním z klíčových nástrojů pro přechod k udržitelné a klimaticky neutrální ekonomice je cirkulární ekonomika, která představuje zásadní koncepční změnu oproti tradičnímu ekonomickému systému, jenž je založen na lineárním modelu „vyrobit, použít, zahodit“.

Cirkulární ekonomika klade důraz na zvýšení efektivity využívání zdrojů a minimalizaci odpadu prostřednictvím opětovného využití, recyklace a nahrazení lineárního přístupu k podnikání novými cirkulárními modely, jako je například sdílená ekonomika nebo model postavený na principu „zboží jako služba”.

Cirkulární ekonomika se opírá o několik klíčových principů, které přinášejí výhody nejen pro životní prostředí, ale také pro rozvoj podnikání a konkurenceschopnost průmyslu.

Prvním principem je snižování spotřeby vstupních surovin a energie. To zahrnuje opatření z oblasti změny designu výrobků, optimalizace balení, zefektivnění výrobních procesů nebo minimalizace a předcházení vzniku odpadu. Druhým principem je opětovné využití, které se zaměřuje na prodloužení životního cyklu výrobků a materiálů. To může zahrnovat opravu, renovaci nebo repasování produktů, aby se mohly znovu použít nebo prodat. Třetím principem je recyklace, jež zahrnuje efektivní zpracování odpadu na druhotné suroviny v co nejvyšší možné kvalitě s cílem udržitelného využívání zdrojů.

Optimalizace, snížení odpadu i lepší renomé firmy

Implementace cirkulárních řešení do praxe může firmám přinést řadu výhod. V prvé řadě je to zvýšení materiálové účinnosti. Cirkulární ekonomika podporuje optimalizaci procesů, což vede k optimalizaci a úsporám surovin, energie a nákladů. Snížení produkce odpadu, případně jeho efektivní recyklace, rovněž umožňuje snížit náklady na odpadové hospodářství.

Dalším pozitivním faktorem je možnost prostřednictvím přechodu na cirkulární ekonomiku a udržitelné cirkulární produkty získat nové zákazníky a celkově zlepšit prezentaci firmy. V dnešní době se stále více zákazníků i spotřebitelů zajímá o etické a udržitelné podnikání. Firmy, které implementují principy cirkulární ekonomiky, mohou získat konkurenční výhodu nebo zcela nové portfolio zákazníků.

Ruku v ruce s novými technologiemi

Přechod na cirkulární ekonomiku je také velkým stimulátorem inovací a rozvoje nových produktů a služeb. Přechod na cirkulární model vyžaduje nové přístupy, technologie a spolupráci s různými aktéry v celém dodavatelském řetězci. Firmy, které se aktivně angažují v cirkulární ekonomice, se výrazně soustředí na procesní i produktové inovace.

Ministerstvo průmyslu a obchodu se dlouhodobě zaměřuje na oblast udržitelného využívání primárních zdrojů i druhotných surovin jako jejich náhrady. Jednou z důležitých aktivit je podpora financování investic do cirkulárních řešení v podnicích. Toto úsilí se zaměřuje i na úspory vody jako jedno z důležitých adaptačních opatření na změnu klimatu. Významným zdrojem financí je Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Chtěla bych proto připomenout souhrn, který je zveřejněn ve 3. čísle Informačního zpravodaje OP TAK.

Důkazem toho, že výzkum, vývoj a inovace v oblasti cirkulární ekonomiky považujeme za zásadní, je fakt, že pro výzvy z Prioritní osy 1, SC 1.1 jsou bodově zvýhodněny právě projekty zaměřené na přechod k cirkulární ekonomice, jak ukazuje tabulka níže s podporovanými aktivitami operačního programu. Projekty z oblasti cirkulární ekonomiky je však možné podávat ve výzvách dalších priorit OP TAK. Prioritní osa 2, SC 2.1 Posilování udržitelného růstu a konkurenceschopnosti malých a středních podniků dává řadu možností, jak získat prostředky na zavedení principů cirkulární ekonomiky.

A nakonec zcela samostatný strategický cíl SC 5.2 Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje, který se soustředí na podporu projektů investic do pokročilých technologií získávání, zpracování nebo využívání druhotných surovin.

Přestože je financování velmi důležité, aktivit Ministerstva průmyslu a obchodu pro podporu cirkulární ekonomiky je řada. Ať už je to Katalog výrobků z druhotných surovin pro stavebnictví, který můžete nalézt na webu www.recyklujmestavby.cz, nebo konference Cirkulární ekonomika v praxi, jejíž 3. ročník se uskutečnil 15. a 16. června v Ostravě, a kde se mimo jiné představily i úspěšné české firmy, které vsadily na cirkulární ekonomiku. A také v TRADE NEWS se budeme k tomuto tématu průběžně vracet.

Text: Pavlína Kulhánková

Foto: Shutterstock a archiv MPO


Celý zpravodaj k OP TAK můžete nalézt zde:  https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/aktualni-informace/2023/4/Informacni-zpravodaj-tak-c--3.pdf

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 3 / 2023 na straně 68-69.

Štítky Cirkulární ekonomika, MPO

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.