Letem světem zeměmi ASEAN

Publikováno
thumbnail Malajsie thumbnail Indonésie thumbnail Vietnam thumbnail Filipíny thumbnail Brunej thumbnail Singapur thumbnail Laos thumbnail Thajsko thumbnail Myanmar

Brunej

Zatím málo objevená Brunej je malou a velmi bohatou ekonomikou, která těží z velkých zásob ropy (nerostné suroviny představují téměř 90 % exportu a 67 % HDP). To přináší velká plus v podobě příznivých podmínek pro zahraniční podnikatele ve snaze o diverzifikaci ekonomiky. Nabízí však i excelentní infrastrukturu, vysokou úroveň telekomunikací a vzdělané anglicky mluvící obyvatelstvo. Brunej je závislá na dovozu strojů a vzhledem ke klíčovým sektorům, jakými jsou stavebnictví a těžební průmysl, spočívá příležitost v dovozu právě těchto technologií. Klíčový je také rozvoj obnovitelných zdrojů energie.

Filipíny

Jedná se o čtvrtou největší anglicky mluvící zemi se 100 miliony obyvatel. Třetina z nich je mladší 35 let, což zajišťuje ekonomický růst, ale hlavně poptávku po nových technologiích a trendech. Tomu odpovídá i růst HDP přes 7 %, což je v regionu srovnatelné pouze s Čínou. Táhne jej sektor služeb, nově však roste i význam a podíl průmyslu. Problémem zůstávají administrativní a  legislativní překážky, ať se jedná o omezení zahraničního vlastnictví v určitých sektorech anebo problémy s registrací produktů. Nejlepším řešením je realizovat prodej přes ověřené místní či výhradní distributory. I přes tvrdou mezinárodní konkurenci je to teritorium velmi zajímavé především díky rostoucí poptávce po strojích a technologiích (potravinářské a  zemědělské), ale také silničních a železničních vozidlech.

Singapur

Je naším nejvýznamnějším partnerem z pohledu exportu do regionu ASEAN. Směřuje do něj přes 20 % našeho vývozu, a to i přes rostoucí konkurenci z Číny, Malajsie, Tchaj-wanu a dalších regionálních hráčů. Má nejpříznivější podnikatelské prostředí na světě a  jedná se o  neobyčejně otevřenou a liberalizovanou ekonomiku (omezen pro zahraniční subjekty zůstává sektor služeb, jako je TV, audiovizuální a mediální služby, právní služby, bankovní sektor a sektor zdravotní péče). Výhodou je také technologická vyspělost a anglicky mluvící populace, která ze Singapuru činí destinaci vhodnou pro vývoz high-tech výrobků a technologií, a to bez obav z porušování ochrany duševního vlastnictví. Dlouhodobě se profiluje i jako finanční, bankovní a obchodní centrum jihovýchodní Asie. Je jedinečnou příležitostí pro export zdravotnického vybavení, laboratorních a vědeckých zařízení a ICT, ale i tradičního strojírenství. Zároveň však patří k  jednomu z  nejvíce konkurenčních míst na světě a vyžaduje přímé zastoupení v zemi.

Indonésie

V současnosti 16. největší ekonomika světa, která má 4. největší populaci čítající 248 milionů obyvatel (polovina mladší 30 let), z nichž 18 % (tedy 40 milionů) se řadí mezi střední třídu. I když je to trh náročný a často ochranářský, což vyžaduje spolupráci s  místními zástupci či distributory, skýtá neobyčejný potenciál díky nebývalé domácí poptávce a ekonomickým výsledkům, které představují skoro polovinu produkce zemí ASEAN. Je třeba se však přizpůsobit i silné konkurenci regionálních lídrů. Příležitosti jsou v energetice, těžebním průmyslu, potravinářských a zemědělských technologiích, projektech rozvoje infrastruktury, stavebních technologiích a materiálech. Indonéská vláda podporuje i dovoz některého spotřebního zboží a participaci ve službách, jako je turismus.

Laos

Laoská ekonomika roste a posouvá se do nové etapy regionální a globální integrace, a to díky vstupu do WTO v roce 2013 a  intenzivnější ekonomické integraci v rámci ASEAN. Trpí však neduhy, které jsou společné komunistickým zemím, pro další udržitelný růst je proto nutná liberalizace domácího i zahraničního obchodu spolu s uvolněním dovozních omezení a tarifů (ty jsou jedním z největších bariér) stejně jako zrychlení privatizace anebo zjednodušení podnikatelského prostředí spolu s omezením byrokracie. Z hlediska možných příležitostí je třeba počítat také s obrovskou mezinárodní konkurencí. Na  rozdíl od svých regionálních sousedů patří Laos k menším zemím s 6,6 milionu obyvatel, kdy 70 % pracuje v zemědělském sektoru, přičemž skoro polovina obyvatel je mladší 20 let. Pro české firmy bude zajímavý pokračující růst infrastruktury a klíčových odvětví, jako je energetika i služby.

Malajsie

Země byla v roce 2013 po Singapuru naším druhým nejvýznamnějším partnerem v regionu ASEAN; export dosáhl svého rekordu hodnotou přesahující 3,5 miliardy korun. Jedná se o konkurenceschopnou ekonomiku, kde služby a průmysl tvoří 75 % HDP. Letos by měla růst udržitelným tempem 5,5 %, což je způsobené industrializací a  významnými státními investicemi do rozvoje infrastruktury. Jedním z důvodů je však velmi příznivé podnikatelské prostředí a spolupráce se soukromým sektorem; některé sektory jsou však pro zahraničí uzavřené či silně omezené, jako například automobilový sektor, finanční služby, telekomunikace. Dalším omezením je zatím nedostatečná ochrana duševního vlastnictví. I přesto se však Malajsie podle indexu kvality podnikatelského prostředí doing business umístila na 6. místě ve světovém srovnání.

Myanmar

Podle posledních odhadů Mezinárodního měnového fondu čeká myanmarskou ekonomiku raketový růst 8,8 % díky zvýšené produkci zemního plynu i růstu investic. Tato otevírající se ekonomika s 60 miliony obyvatel tak představuje velmi zajímavý potenciál pro české podnikatele napříč průmyslovými sektory i sektorem služeb. Například turismus za poslední rok vzrostl o více než 100 %, ale vzestupnou tendenci mají i  telekomunikace a  poskytování finančních služeb. Český vývoz do Myanmaru patří k nejnižším v regionu. Nejvýznamnější oblastí exportu je potravinářství následované sektory mechaniky, optiky a strojírenství. Příležitosti skýtá rozvoj energetiky, neboť je málo rozvinutá a země musí čelit častým blackoutům především v obdobích sucha (většina elektřiny je získávána z vodních zdrojů). Proto stát podporuje zahraniční investice v  oblasti výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů a její distribuce.

Thajsko

Thajsko je druhou největší ekonomikou ASEAN, která však od roku 2013 zpomaluje vlivem politické nestability i klesající domácí spotřeby. Jedná se o exportní ekonomiku taženou průmyslem a sektorem služeb, což z ní činí dobrý cíl pro české podnikatele. Thajská poptávka se totiž potkává s naší tradiční nabídkou, a proto jsme na trhu silní ve vývozu strojů, plastů, ale i skla. Český export do tohoto regionu v roce 2013 přesáhl 3 miliardy korun. Export produktů konkurujících domácí produkci je omezen dovozními tarify, což se týká například automobilů a autodílů, některých potravin a nápojů, textilu a obuvi. Příležitosti se naopak rýsují v oboru zdravotnictví, ICT a při rozvoji infrastruktury.

Vietnam

Český vývoz sice v roce 2013 dosáhl svého rekordu a za poslední 10 let vzrostl více než dvacetinásobně, z hlediska exportních trhů zemí ASEAN je však Vietnam až na 5. místě. I přes jisté zpomalení stále patří k významným ekonomikám regionu s velkým potenciálem dalšího růstu. Výhodou je stabilní politické prostředí, růst HDP 5,6 % s pozitivním výhledem až do roku 2015, dobrá geografická poloha, velký trh s 92 miliony obyvatel (skoro polovina mladší 30 let) a ekonomika integrovaná v globálních řetězcích, jako je WTO, účast v Transpacifickém partnerství (TPP) nebo Asijsko-pacifickém sdružení volného obchodu (APEC), v neposlední řadě i regionální integrace v rámci ASEAN. Bariérou je tvrdá konkurence, náročný vstup na trh v podobě byrokracie a tarifních omezení dovozu vybraných produktů, a proto je v podstatě nutné na trhu působit přímo. Nové příležitosti jsou v oblasti IT a telekomunikacích, energetice a širokém spektru strojů a zařízení pro důlní průmysl, potravinářském a zemědělském průmyslu, ale i produktech potravinářského a chemického průmyslu nebo technologicky náročných výrobcích zdravotnického vybavení, mechaniky a optiky.

Dvoustrana byla připravena ve spolupráci se specialisty v pražské centrále CzechTrade a zahraničních kancelářích.

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 5 / 2014 na straně 20-21.

Štítky ASEAN

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.